Projecten

EFRO NuHCaS Kitchen Pilot

Ontwikkelen van testomgeving die de reële omstandigheden van het verpakken, koelen en regenereren van maaltijden nabootsen

In een notendop

Dit EFRO project wileen testomgeving ontwikkelen die de reële omstandigheden van het verpakken, koelen en regenereren van maaltijden nabootsen.   Behalve onderzoek en simulaties om kwaliteitsverlies tegen te gaan (sensorieel en nutritioneel) kan in een dergelijke onderzoeksomgeving data  verzameld worden die de logistiek van maaltijdlevering kunnen optimaliseren (vb opwarmen in bestelwagen, tijden van opwarmen, apart opwarmen van componenten). Cruciaal is ook dat de smaak- en maaltijdbeleving van de zorgbehoevenden mee gemonitord kan worden. Door te komen tot een co-creatie-proces met eindgebruikers tijdens de productontwikkeling kan de voedingsindustrie optimaal voldoen aan de vraag van deze groep mensen. Dit  EFRO-project is een samenwerking tussen Vives Zuid, TUA West, ILVO en Flanders' FOOD en wordt gerealiseerd met de Europese steun. 

Projectomschrijving

Brede context

Het brede doel van het NuHCaS onderzoeks- en innovatiecentrum is om multidisciplinair, evidence-based onderzoek in een genetwerkte en praktijkgerichte set-up te kunnen uitvoeren en om verder te exploreren voor innovaties in voeding & zorg op langere termijn die zowel zorgen voor economische als maatschappelijke impact. NuHCaS situeert zich dus tussen voeding en gezondheid/zorg. Een geintegreerde aanpak voor het onderzoek dat deze twee domeinen verbindt, ontbreekt in Vlaanderen (en ook daarbuiten). Voedingsbedrijven lanceren veelal onderzoek op individuele componenten en de zorgeconomie focust op patiënten. De impact van een maaltijd en voedingspatroon op de algemene gezondheidsparameters is meestal onbekend en is geen evidentie om dit als individueel bedrijf (of groep van bedrijven) in kaart te brengen. Onderzoekers die de impact meten van 1 component op een kleine groepen patiënten (weinig variabelen), gaan ervan uit dat de maatschappij (en de bedrijven) die inzichten oppikt en zelf vertaalt in voedingsadviezen en creatie van voedingscomponenten en maaltijden (en dat is niet zo). Bovendien wordt in het huidige onderzoek de complexiteit van een maaltijd, de interactie tussen verschillende voedingscomponenten en de impact van de processing op deze componenten niet meegenomen. De noodzakelijke specifieke onderzoeksinfrastructuur ontbreekt.

Aanleiding

Binnen dit grotere geheel focust dit EFRO-project op de mensen met een chronische zorgvraag. Binnen de context van impact van voeding op de gezondheid is dit een belangrijke en aanzienlijke doelgroep. Ondervoeding heeft zowel een impact op de individuele patiënt, op de organisaties die deze zorg verlenen, maar evengoed op de betaalbaarheid van ons gezondheidssysteem. De toenemende vergrijzing maakt deze problematiek meer en meer nijpend. In die zin zijn de resultaten van het onderzoek NutriAction II uit 2013 (VL Ouderenraad) tekenend: 45% van de gescreende senioren heeft een reëel risico om ondervoed te raken, 12% was daadwerkelijk ondervoed. Als we dit samen leggen met de voorspellingen dat tegen 2027 meer van 20% van de Vlaamse bevolking 65+ zal zijn. In West-Vlaanderen zullen er zelfs een groot aantal gemeenten zijn met meer dan 26% 65-plussers. Vele van deze ouderen zijn voor hun voeding afhankelijk van zorg-actoren of zij die nog thuis wonen maken gebruik van maaltijden aan huis. We zien een toename van de spelers op deze markt. Net zoals de rest van de bevolking zijn ook deze mensen op zoek naar kwaliteit in voeding en zijn ze zich meer en meer bewust van het belang van voeding voor hun gezondheid. Hierdoor stijgt de vraag naar kennis en onderbouwing vanuit de industrie. Kwaliteitsverliezen tijdens de regeneratiestap en warm-houd stap van de voeding wordt momenteel te weinig in rekening gebracht. Maar is wel zeer bepalend voor de maaltijdbeleving van de klant.

Pilootinfrastructuur

Deze ontbrekende stap in de kennis en het onderzoek wordt door deze EFRO-aanvraag beantwoord door te voorzien in de essentiële infrastructuur die momenteel ontbreekt. De noodzaak is ook gebleken uit ervaringen binnen andere projecten waarin gebleken is dat de beperkte huidige beschikbare infrastructuur versnipperd is en ontoereikend. Het feit dat de noodzakelijke infrastructuur zich situeert op de interactie tussen voeding en gezondheid/zorg impliceert dat een doordachte integratie moet gemaakt worden tussen infrastructuur uit beide vakgebieden, waarbij ook elementen van logistiek en communicatietechnologie dienen geassocieerd te worden. In het NuHCaS project wordt daarom een testomgeving ontwikkeld die de reële omstandigheden van het verpakken, koelen en regenereren nabootsen. Behalve onderzoek en simulaties omkwaliteitsverlies tegen te gaan (sensorieel en nutritioneel) kan in een dergelijke onderzoeksomgeving data verzameld worden die de logistiek van maaltijdlevering kunnen optimaliseren (vb opwarmen in bestelwagen, tijden van opwarmen, apart opwarmen van componenten). Cruciaal is ook dat desmaak- en maaltijdbeleving van de zorgbehoevenden mee gemonitord kan worden. Door te komen tot een co-creatie-proces met eindgebruikers tijdens de productontwikkeling kan de voedingsindustrie optimaal voldoen aan de vraag van deze groep mensen. 

Doelgroep

Op korte termijn worden de Vlaamse organisaties voor onderzoek en/of kennisverspreiding (cfr definitie Kaderregeling O&O&I) die werkzaam zijn op voeding en/of de impact ervan op gezondheid, beoogd. Achterliggende doelstelling is immers om voortbouwend op de projectacties zoveel mogelijk nieuwe samenwerkingsprojecten tussen kennispartners (en met ondernemingen) te initiëren van zodra de toestellen gebruiksklaar zijn. Op langere termijn zal gewerkt worden naar valorisatie-onderzoek toe waarbij de opgebouwde kennis resulteert in nieuwe producten en diensten. Hierbij is de doelgroep enerzijds de ruime voedingsindustrie en grootkeukens waar maaltijden voor de zorginstellingen worden bereid en anderzijds de zorginstellingen op zich. Onder de ruime voedingsindustrie worden zowel ingrediëntenleveranciers, producenten uit diverse sub-sectoren en cateraars verstaan. De voedingsindustrie is in 2013 uitgegroeid tot de belangrijkste industriële sector in België. Onder zorginstellingen vallen zowel ziekenhuizen, publieke en private woonzorgcentra en revalidatiecentra als eerstelijnsactoren zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen, diëtisten,... De gegeneerde kennis zal uiteindelijk nuttig zijn voor de ganse maatschappij en de gezondheidsector als geheel. Op korte termijn worden personen met een zorgnood betrokken in het co-creatie-proces van het onderzoek naar de impact van voeding op gezondheid en op maaltijdbeleving. Op langere termijn wordt de doelgroep hiervoor breder opengetrokken naar de hele populatie. 

Deelnemen

Het project loopt van 1 juni 2019 tot 31 mei 2021. 

Meer info ivm dit project kan bekomen worden bij Ellen Fierens (ellen.fierens@flandersfood.com).