Organisatiestructuur

Organigram bestuurs- en adviesorganen

 Op komst...

Organigram interne structuur

 

Op komst...

 

Raad van bestuur

A. bestuurders

 • Voorzitter: Jan Vander Stichele - Lotus Bakeries
 • Ondervoorzitter: Leo Borms - La Confiance
 • Penningmeester: Nadia Lapage - Fevia Vlaanderen
 • Anne Franck - Cargill
 • Bart Bruyneel - Vandemoortele
 • Chris Stevens - UGent
 • Francis Kint - Ter Beke
 • Frederik Lievens - Puratos
 • Geert Van Renterghem - Algist Bruggeman
 • Jan Borms - Vondelmolen
 • Mieke Vandecasteele - Lantmannen Unibake
 • Nadine Buys - KU Leuven
 • Nico Koster - Tiense Suiker
 • Patrick Olivier - Ardo
 • Peter Vermeiren - Vermeiren Princeps
 • Robrecht De Baets -  Wouters
 • Wim Lannoey - Aardappelverwerking Van Remoortel

 

B. Waarnemers

 • Romain Cools - VLAM (vertegenwoordiger Vlaamse Regering)
 • Annie Renders - Agentschap Innoveren en Ondernemen

Good Governance charter

Flanders’ FOOD erkent het belang van de toepassing van de beginselen inzake good governance. Met dit Good Governance Charter streeft Flanders’ FOOD naar een doordacht systeem van goed bestuur. Het is een handleiding voor een evenwichtige, ondubbelzinnige en transparante verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, van beslissings- en vertegenwoordigingsprocedures en een evenwichtig geheel van processen van rekenschap en verantwoording daarover. Dit good governance charter is gebaseerd op de principes van participatie, betrokkenheid, respect, transparantie, verantwoordelijkheid, redelijkheid en efficiëntie.

DE ROL EN POSITIE VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur van Flanders’ FOOD beschikt over de nodige autonomie, competenties en objectiviteit om zijn verantwoordelijkheden inzake strategische sturing en controle van het uitvoerend management te kunnen uitvoeren.

De rol, werking, positie, samenstelling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur worden beschreven in de statuten (Titel III – artikel 12, 13 14 en 15) van de vzw Flanders’ FOOD en het intern reglement (artikel 16 tot en met 36) van de Raad van Bestuur.

Het bestuur van de vereniging wordt waargenomen door de Raad van Bestuur, op een professionele manier samengesteld met de nodige aandacht voor de beginselen van een democratische vertegenwoordiging en voor de onverenigbaarheden van de bestuurders. Daarbij wordt eveneens aandacht besteed aan het genderevenwicht en de noodzakelijke diversiteit en complementariteit inzake bekwaamheden, ervaring en kennis van de bestuurders. Er zal gewaakt worden over de vertegenwoordiging van de belangrijkste sub-sectoren van de voedingsindustrie en over een goed evenwicht tussen industrie en stakeholders in de Raad van Bestuur .

De Raad van Bestuur stimuleert en faciliteert innovatie bij de doelgroep (voedselketen) en stelt het algemeen belang van de voedselketen boven het individueel bedrijfsbelang. Indien er een belangenconflict mocht optreden dan zal de desbetreffende bestuurder geacht worden de raadsvergadering te verlaten en niet deel te nemen aan de discussie en de besluitvorming. De Raad van Bestuur hanteert de gedragsregels inzake concurrentie en belangenvermenging met eerbiediging van het recht op concurrentie.

De Raad van Bestuur delegeert zijn verantwoordelijkheden voor de operationele aspecten van Flanders’ FOOD aan de Algemeen Directeur en respecteert de operationele autonomie van de Algemeen Directeur.

De rol van de Raad van Bestuur bestaat erin de strategie en het algemeen beleid van Flanders’ FOOD te bepalen binnen het strategisch kader beschreven in de Steunovereenkomst en sturing te geven aan de Algemeen Directeur. Tevens oefent hij controle uit, evalueert en beoordeelt de werking van Flanders’ FOOD in het algemeen, de operationele resultaten en de werkzaamheden van de Algemeen Directeur in het bijzonder. De Raad van Bestuur baseert zich daarvoor op de informatie verstrekt door de Algemeen Directeur en de adviezen van de eventueel opgerichte comités.

De Raad van Bestuur respecteert de rechten van de leden en ontvangt een duidelijk mandaat van deze leden. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de leden via de Algemene Vergadering en handelt steeds in het belang van Flanders’ FOOD, rekening houdende met het algemeen belang van de leden.

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in de statuten (Titel IV – artikel 1! Tot en met 22) van de vzw en het intern reglement (artikel 1 tot en met 15) van de Algemene Vergadering, waarin zijn verantwoordelijkheden, plichten, samenstelling en werking verduidelijkt worden.

Tussen Flanders’ FOOD en het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) wordt een steunovereenkomst afgesloten dat de bijzondere regels en voorwaarden omvat waaronder Flanders’ FOOD haar activiteiten moet uitvoeren. Zij regelt de verantwoording en verwachtingen van Flanders’ FOOD en het VLAIO. De Raad van Bestuur evalueert jaarlijks de wijze waarop de steunovereenkomst met het VLAIO wordt uitgevoerd door het jaarlijks voortgangsverslag en het financieel verslag goed te keuren. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het genderevenwicht binnen de Raad van Bestuur, de rol en resultaten van de adviserende comités en de centrale rol van Flanders’ FOOD in het innovatielandschap waarbij de bedrijven centraal staan en aangestuurd worden door Flanders’ FOOD.

 

EEN PROFESSIONELE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur van Flanders’ FOOD wordt op een professionele en transparante manier samengesteld met de nodige aandacht voor diversiteit en complementariteit.

De omvang van de Raad van Bestuur wordt afgestemd op de behoeften van Flanders’ FOOD en zijn leden en dient een doeltreffende besluitvorming toe te laten.

De Raad van Bestuur bestaat uit Bestuurders van zowel grote als kleine bedrijven met operationele eindverantwoordelijkheid binnen hun bedrijf. Er wordt er over gewaakt dat de belangrijkste sub-sectoren van de voedingsindustrie steeds vertegenwoordigd zijn in de Raad van Bestuur, zodat de complementariteit gewaarborgd wordt. Voor de samenstelling van de Raad van Bestuur wordt verwezen naar de statuten (Titel III – artikel 12).

Flanders’ FOOD verbindt zich ertoe, wat betreft de samenstelling van de Raad van Bestuur, de bepalingen van het decreet van 13 juli 2007 houdende een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van Flanders’ FOOD na te leven. In het bijzonder betekent dit dat ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mag zijn. Bij de herbenoeming of de aanduiding van nieuwe bestuurders zullen alle betrokken partijen rekening houden met een genderevenwicht van maximaal 2/3 bestuurders van hetzelfde geslacht. Het is dan ook de bedoeling om een plan van aanpak op te stellen om op termijn te evolueren naar dit genderevenwicht.

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursmandaat.

EEN EFFICIËNTE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur van Flanders’ FOOD kwijt zich op een doeltreffende en efficiënte manier van zijn taken en levert zodoende een waardevolle bijdrage tot de realisatie van de doelstellingen van Flanders’ FOOD.

De Raad van Bestuur evalueert jaarlijks, onder leiding van de voorzitter van de Raad van Bestuur, zijn rol, positie, omvang, samenstelling en werking alsook de interactie met de leden en de Algemeen Directeur.

De frequentie van de vergaderingen is aangepast aan de rol en het takenpakket van de Raad van Bestuur en aan de noden en uitdagingen van Flanders’ FOOD. De Raad van Bestuur vergadert minimum driemaal per jaar. Afhankelijk van de noodzaak en/of dwingendheid kunnen bijkomende vergaderingen georganiseerd worden.

De voorzitter van de Raad van bestuur geeft leiding aan de Raad van Bestuur. Hij of zij neemt de nodige maatregelen met het oog op de totstandkoming van een klimaat van vertrouwen binnen de Raad van Bestuur, dat bijdraagt tot een open discussie, opbouwende kritiek en steun voor de besluiten van de Raad. De voorzitter zorgt ervoor dat alle bestuurders met kennis van zaken kunnen deelnemen aan het debat tijdens de raadsvergaderingen en dat er voldoende tijd is voor beschouwing en discussie alvorens tot een besluit te komen. De voorzitter stimuleert een daadwerkelijke interactie tussen de bestuurders en tussen de bestuurders en de Algemeen Directeur en zorgt ervoor dat de besprekingen objectief, waardig en met eerbiediging van de mening van eenieder verlopen. De Raad van Bestuur is een collegiaal orgaan. Bij de besluitvorming binnen de Raad wordt steeds gestreefd naar consensus.

De voorzitter legt de agenda van de raadsvergaderingen vast in samenspraak met de Algemeen Directeur. Deze agenda weerspiegelt het takenpakket van de Raad van Bestuur en wordt voorafgaandelijk medegedeeld. Verklarende documenten worden met de agenda mee verstuurd. Een goede informatiedoorstroming naar de Raad van Bestuur toe is van groot belang om te komen tot een correcte besluitvorming. Voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur, en indien nodig, tussen de vergaderingen in, ontvangen de bestuurders accurate, tijdige, duidelijke en voldoende informatie. Alle bestuurders ontvangen daarbij dezelfde informatie.

Er worden notulen opgemaakt van de beraadslagingen tijdens de raadsvergadering. Aan de notulen wordt een opdrachtenlijst voor het Uitvoerend management gehecht.

Met het oog op de strategische doorlichting van het wetenschappelijk onderzoek richt de Raad van Bestuur adviserende comités op.

 

EEN PROFESSIONEEL EN GERESPONSABILISEERD UITVOEREND MANAGEMENT

Het Uitvoerend management, onder leiding van de Algemeen Directeur, ontvangt een duidelijk mandaat van de Raad van Bestuur en staat in voor de operationele leiding van Flanders’ FOOD.

De Algemeen Directeur, aangestuurd door de Raad van Bestuur, is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging binnen de krijtlijnen van de Steunovereenkomst, de statuten (Titel III – artikel 16 en 17). De Raad van Bestuur weerhoudt zich van enige inmenging in de dagelijkse activiteiten en respecteren de operationele autonomie van en geven de nodige ruimte aan de Algemeen Directeur.

De Algemeen Directeur overlegt regelmatig met de voorzitter van de Raad van Bestuur, rapporteert en legt verantwoording af aan de voltallige Raad van Bestuur. De Algemeen Directeur informeert de Raad van Bestuur op regelmatige tijdstippen omtrent de inhoudelijke en financiële stand van zaken van Flanders’ FOOD. Iedere raadsvergadering vormt de basis voor de evaluatie van de Algemeen Directeur, gebaseerd op de opvolging van de activiteitenlijst en de bereikte resultaten. De Raad van Bestuur kan, indien gewenst, de nodige maatregelen nemen voor bijsturing of sanctionering ten aanzien van de Algemeen Directeur. De Algemeen Directeur is geen lid van de Raad van Bestuur en wordt alleen uitgenodigd om toelichting te geven bij de agendapunten.

TRANSPARANTIE

Flanders’ FOOFD zal rekening houden met alle geldende decretale en statutaire verplichtingen waaraan Flanders’ FOOD is onderworpen.

Flanders’ FOOD zal alle bepalingen en richtlijnen van de geldende steunovereenkomst(en) en van de publiekrechterlijke verplichtingen invoeren, toepassen en naleven. Flanders’ FOOD waarborgt de toepassing van alle publiekrechterlijke verplichtingen zoals de wet op de overheidsopdrachten en een passende openbaarmaking van de principes inzake deugdelijk bestuur, die worden nageleefd.

Flanders’ FOOD erkent en respecteert de rechten en belangen van haar leden en stelt een ethische en verantwoorde handelswijze voorop voor al haar, zowel permanente als tijdelijke, medewerkers middels een gedragscode. De gedragscode regelt het professioneel gedrag van de personeelsleden van Flanders’ FOOD ten aanzien van de leden en het publiek met respect voor externe wet- en regelgeving en interne beleidslijnen. De Algemeen Directeur neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de kennis en het begrip van, evenals het respect voor de gedragscode door vorming en opleiding optimaal wordt nagestreefd.

Conform de steunovereenkomst communiceert Flanders’ FOOD zijn manier van werken op haar website. Alle documenten die dit charter van Good Governance ondersteunen en helpen te implementeren zijn publiek toegankelijk. Het Good Governance Charter wordt zo vaak als nodig geactualiseerd zodat het op elk ogenblik een correct beeld geeft van de werking en het bestuur van de vzw Flanders’ FOOD.

 

GedragscodeDeze Code regelt het gedrag en de andere activiteiten van Flanders’ FOOD en al haar personeelsleden, voor zover het gedrag en de activiteiten van deze laatsten gerelateerd zijn aan hun taken voor Flanders’ FOOD, door hieronder de algemene beginselen van professioneel gedrag vast te leggen.

1. ALGEMEEN

 • Flanders’ FOOD zal een betrouwbare dienstverlener en gesprekspartner zijn voor elke partij die geïnteresseerd is in dienstverlening door, of in de collectieve/coöperatieve onderzoeksprogramma’s van, Flanders’ FOOD. Flanders’ FOOD zal daarbij de belangen van elke dergelijke partij op een onbevooroordeelde wijze dienen zonder rekening te houden met de persoonlijke gevoelens of belangen van haar personeel.
 • In beginsel moet Flanders’ FOOD niemands belangen dienen in aangelegenheden die noch aansluiten bij haar missie, doelstellingen, prioriteiten of beschikbare middelen, noch gerelateerd aan enige professionele taak die door die partij aan Flanders’ FOOD werd toevertrouwd.
 • Flanders’ FOOD zal haar missie plichtsgetrouw uitoefenen op een wijze die past bij haar waardigheid. In het bijzonder zal zij niet doelbewust valse of misleidende verklaringen afleggen.
 • Flanders’ FOOD zal zich op een zodanige wijze gedragen dat zij het noodzakelijke vertrouwen in soortgelijke initiatieven niet in het gedrang brengt.

2. SPECIFIEKE VERPLICHTINGEN VAN HET PERSONEEL TEN AANZIEN VAN HET PUBLIEK

 • Elk personeelslid van Flanders’ FOOD behoort deze Code te kennen en kan dan ook niet beweren dat hij er niet bekend mee was.
 • Elk personeelslid van Flanders’ FOOD zal de publieke reputatie van Flanders’ FOOD, haar leden en haar partners hoog houden.
 • Zolang elk personeelslid bij Flanders’ FOOD in dienst is, zal deze geen werkzaamheden verrichten, noch voor eigen rekening, noch voor rekening van derden, die zouden kunnen concurreren met de activiteiten en diensten van Flanders’ FOOD. Daarom zal geen enkel personeelslid van Flanders’ FOOD enige vergoeding van derden ontvangen voor activiteiten die gerelateerd zouden kunnen zijn, of zouden kunnen concurreren, met die van Flanders’ FOOD, noch zal elk personeelslid ook enig financieel belang verkrijgen in ook maar enig intellectueel eigendomsrecht in omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven tot een conflict tussen beroepsverplichtingen en eigenbelang.

3. DIENSTVERLENING DOOR FLANDERS’ FOOD

 • Flanders’ FOOD oefent haar diensten en activiteiten uit in volledige intellectuele onafhankelijkheid. Flanders’ FOOD erkent dat de waarde van haar diensten en activiteiten berust op een absolute objectiviteit en integriteit en verbindt er zich toe om deze beginselen te respecteren wat ook de omstandigheden of de druk moge zijn waaraan zij zou zijn onderworpen.
 • Flanders’ FOOD zal ten allen tijde gepaste zorg en aandacht verlenen aan elke dienstverlening die aan haar werd toevertrouwd en zal daarbij de vereiste deskundigheid gebruiken. Flanders’ FOOD zal de toevertrouwende partij op de hoogte houden van de stand van zaken in deze dossiers.
 • Flanders’ FOOD zal het recht hebben om haar dienstverlening te weigeren of in te trekken indien de aanvaarding of de voortzetting hiervan in conflict zou komen met haar eigen activiteiten en diensten of met haar eigen belangen of met die van derde partijen, en dit zolang het conflict niet kan worden verholpen.
 • Wanneer Flanders’ FOOD niet bereid is om een beroep op haar diensten in te willigen, of beslist om haar diensten in te trekken, zal zij de toevertrouwende partij hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

4. VERTROUWLIJKHEID

 • Flanders’ FOOD zal geen enkele informatie die zij in vertrouwen heeft aanvaard, publiek maken, tenzij de mededelende partij haar bevrijdt van deze verplichting, of tenzij deze informatie al voor het publiek algemeen toegankelijk was, of dit nadien wordt, buiten enig toedoen of nalaten van Flanders’ FOOD om, of tenzij die informatie verplicht moet worden onthuld door een gerechtelijk, administratief of wetgevend bevel.
 • Elk verzoek tot dienstverlening en elke bijkomende vertrouwelijke informatie die werd ontvangen alsook het bijhorende Flanders’ FOOD antwoord, zal door Flanders’ FOOD worden behandeld als zijnde vertrouwelijke informatie.
 • Flanders’ FOOD zal de voorafgaandelijke toestemming van de toevertrouwende partij bekomen vooraleer zij een derde partij betrekt in de behandeling van de gevraagde dienst. Indien nodig, of indien daar zo om verzocht wordt door de toevertrouwende partij, zal de identiteit van de toevertrouwende partij daarbij anoniem worden gehouden.
 • Als een verstrekker van diensten behoudt Flanders’ FOOD zichzelf het recht voor om sommige of alle delen van de door haar gegeven informatie te hergebruiken ten behoeve van elke latere partij die op haar een beroep zou doen voor een gelijkaardige of identieke dienst. Flanders’ FOOD zal dit echter op zo’n wijze doen dat noch de identiteit van de toevertrouwende partij, noch de vertrouwelijke informatie die Flanders’ FOOD zelf van die toevertrouwende partij heeft ontvangen, aan die latere partij zal worden onthuld.
 • Door op Flanders’ FOOD beroep te doen gaat de toevertrouwende partij expliciet akkoord dat zij, als tegenprestatie voor Flanders’ FOOD’s bovenvermelde vertrouwlijkheidsverplichtingen, de door Flanders’ FOOD gegeven informatie als vertrouwelijke informatie zal behandelen en daarom zal het dit noch publiek maken, noch meedelen aan om het even welke derde partij zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Flanders’ FOOD.

Gecoördineerde statutenKlik hier voor een PDF versie van de gecoördineerde statuten  van Flanders' FOOD 2019