Projecten

Roadmap voedingsverpakking van de toekomst

Deze Roadmap moet de onderzoeks- en ontwikkelingslijnen uitzetten voor de komende jaren (2018-2030)

Om de concurrentiële slagkracht en de goede reputatie van de Vlaamse voedingsindustrie en haar toeleveringsbedrijven (producent, verpakker, transporteur, logistieke dienstverlener, retailer en e-commerçant) in de toekomst te behouden en nog te versterken, is het belangrijk dat onze regio de aansluiting niet mist met de globale evolutie naar enerzijds geavanceerde voedselverpakkingen en anderzijds de virtualisatie van voedselverpakkingen via de ontwikkeling van het zogenaamde "internet der verpakkingen".

In 2030 zullen alle voedselverpakkingen circulair moeten zijn en ook aan de snelle evolutie van digitalisatie en personalisatie kunnen we niet voorbijgaan. In samenwerking met de 4 speerpuntclusters Flanders' FOOD (voeding), VIL (logistiek), SIM (nieuwe materialen) en Catalisti (chemie en kunststoffen) werkt Pack4Food aan een Roadmap rond de voedselverpakkingen voor de toekomst. Deze Roadmap moet de onderzoeks- en ontwikkelingslijnen uitzetten voor de komende jaren (2018-2030) om samen met de industrie, overheids- en kennisinstellingen geavanceerde voedingsverpakkingen te ontwikkelen, gefocust op de noden van de toekomst en van de verschillende spelers in de waardeketen.

De inhoud van de roadmap zal bepaald worden via een haalbaarheidsstudie (looptijd +/- 1 jaar) rond centrale thema’s als responsieve, circulaire en gepersonaliseerde voedselverpakking en verpakkingen en logistieke processen. De haalbaarheidsstudie zal bestaan uit enerzijds een grondige literatuurstudie en anderzijds open brainstormsessies en bilaterale gesprekken met bedrijven, overheids- en kennisinstellingen.

De specifieke noden, barrières & uitdagingen van bedrijven worden via interactieve brainstormsessies in kaart gebracht om zo cross-sectorale opportuniteiten te identificeren. Hierbij worden alle stakeholders vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen aan 1 of meerdere brainstormmeetings al naargelang hun interesse.

De doelstellingen van de haalbaarheidsstudie die geleid heeft tot de Roadmap waren:

 • het definiëren van een gezamenlijke visie en strategie m.b.t. de voedingsverpakking van de toekomst, voor zowel primaire als secundaire als tertiaire verpakkingen met 2030 als horizon.
 • Innovatieve trajecten identificeren op korte, middellange en lange termijn om deze strategie te realiseren.
 • Matchmaking tussen bedrijven uit de verschillende clusters om off-the-shelf technologieën te implementeren en het realiseren van duurzame, sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden.

De belangrijkste projectresultaten die uit deze studie volgden zijn:

 • White paper over State-of-the-art Packaging Technologies (status januari 2019)
 • Breed gedragen Roadmap met gedetailleerd beschreven onderzoeks- en ontwikkelingslijnen voor de komende jaren (2018-2030). De Roadmap beschrijft duidelijk gedefinieerde onderzoekslijnen om geïdentificeerde technologische, juridische en/of economische barrières en tekortkomingen aan te pakken en door bedrijven gewenste innovaties te realiseren. De Roadmap omvat zowel innovatietrajecten als mogelijkheden tot samenwerkingsverbanden op korte termijn, middellange en lange termijn. Dit biedt de Vlaamse bedrijven uit de betrokken clusters het perspectief om hun concurrentiële slagkracht te versterken en een internationaal trekkende pioniersrol te vervullen in de ketenoverschrijdende en cross-sectorale benadering van voedingsverpakkingen over de Vlaamse grenzen heen. De innovatietrajecten zijn verdeeld over vier thema’s:
  • Circulaire verpakkingen,
  • Active, Intelligente (A&I) en gepersonaliseerde verpakkingen,
  • Voedselverpakkingen en Logistieke Processen,
  • Thema overschrijdend: Voedselverpakkingen en Artificiële Intelligentie (AI)
 • Roadmap 2.0 Programma comité

Het Programmacomité is opgericht in januari 2020 om de Roadmap visie en strategie te bestendigen naar de toekomst toe en komt op regelmatige basis samen. Zij geven sturing over o.a. welke innovatietrajecten van de Roadmap moeten uitgewerkt worden als project op korte, middellange en lange termijn, waar de grootste opportuniteiten liggen, welke type bedrijven zouden kunnen meegenomen worden enz.

Pack4Food is hoofduitvoerder van dit project