Projecten

PROMILK

Ontwikkeling en toepassing van een snelle methode voor de kwantificatie van de thermoresistente, bacteriële, proteolytische activiteit in rauwe melk

OPPORTUNITEIT & PROBLEEMSTELLING

Bij gekoelde bewaring van rauwe melk op de hoeve en in het zuivelbedrijf vóór het verwerkingsproces wordt de groei bevorderd van psychrotrofe micro-organismen, vnl. behorend tot de pseudomonaden. Dit kan aanleiding geven tot vorming van hitteresistente bederfenzymen. Alhoewel de UHT-verhitting of sterilisatie de micro-organismen afdoodt, blijven deze enzymen actief en kunnen ze in UHT- en gesteriliseerde melk- en zuivelproducten bij bewaring oorzaak zijn van smaak- en stabiliteitsproblemen vóór het bereiken van de houdbaarheidsdatum. Tevens kunnen deze enzymen een negatieve invloed hebben op kaasrijping. Kwaliteitsproblemen vóór het verstrijken van de houdbaarheidstermijn leiden tot klachten en mogelijk ook tot een recall van de betrokken producten. Dit heeft niet alleen een aanzienlijke financiële schade tot gevolg, maar is bovendien ook schadelijk voor de reputatie van de producent.

Voorliggend project heeft als globale doelstelling een snelle en eenvoudige methode te ontwikkelen waarmee de hitteresistente proteolytische kwaliteit van rauwe melk snel kan ingeschat worden. Een dergelijke methode zal de producent in staat stellen om het melkverwerkingstraject en de bestemming van het eindproduct aan te passen aan de proteolytische kwaliteit van de melk. Door deze kennis kunnen de bedrijven het risico op klachten en op een recall tot een absoluut minimum beperken. Hiernaast zal dit project ook meer kennis genereren over de Pseudomonas-problematiek in kaas. Deze kennis kan door de zuivelindustrie gebruikt worden om hun productieprocessen aan te passen. Ten slotte zal in dit project ook een preventieve aanpak van het Pseudomonas-probleem in rauwe melk onderzocht worden, nl. de voorbehandeling van spenen/desinfectie van tepelvoeringen met innovatieve natuurlijke middelen die geen risico vormen voor residuen in de rauwe melk. Dit kan een reële mogelijkheid betekenen voor producenten van reinigings- en desinfectiemiddelen om hun afzetmarkt te vergroten en voor de zuivelsector om de enzymatische kwaliteit van de rauwe melk te verbeteren.

Doelgroepbedrijven en -sectoren

De reële doelgroep bestaat uit bedrijven van de melk- en zuivelsector, zijnde in de eerste plaats producenten van UHT-melk, en producenten van gerijpte kaas. Tot de ruime doelgroep behoren voornamelijk de producenten en leveranciers van reinigings- en desinfectieproducenten gericht op hygiëne tijdens melkproductie, alsook producenten en verdelers van analyseapparatuur.

UITVOERDERS

De ILVO-afdeling Technologie & Voeding te Melle beschikt als voormalig Rijkszuivelstation over een decennialange expertise in onderzoek van melk en melkproducten. De onderzoeksleiders van dit project beschikken over een wereldwijd erkende expertise in het kader van het voorgestelde onderzoek. Deze expertise wordt aangetoond via diverse publicaties (6 peer reviewed wetenschappelijke artikels sinds 2007, met 69 citaties op 6/7/2015; 2 hoofdstukken in boeken o.a. in Improving quality in milk products, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, UK. ISBN 978-1-84569-806-5), internationale samenwerkingen (Italië, Brazilië, Nederland) en in de dagelijkse werking van het ILVO-T&V in het kader van dienstverlening en referentiewerking. Onderzoek rond bederf in melk en meer bepaald hitteresistente proteasen werd uitgevoerd in het doctoraat van Sophie Marchand en Valerie De Jonghe onder leiding van Dr. Jan De Block en Prof. Dr. Marc Heyndrickx. De klassieke TNBS-methode wordt veelvuldig gebruikt in het geaccrediteerde labo voor de enzymatische kwaliteitsbepaling van melk en andere zuivelproducten. Ook is een uitgebreide collectie aan Pseudomonas-stammen voorhanden die hitteresistentie protease produceren. Tevens beschikt ILVO over een HRMS-toestel waarmee peptideprofielen kunnen worden geanalyseerd. Dit toestel wordt bediend en de resultaten ervan geïnterpreteerd door Dr. Christoph Van Poucke, die zijn expertise ter beschikking zal stellen voor dit project. De hoge resolutie massaspectrometer (HRMS) beschikbaar binnen ILVO is een Acquity UPLC gekoppeld aan een Synapt G2-S massaspectrometer. Deze configuratie laat toe om componenten te scheiden op basis van polariteit (retentietijd- UPLC), massa over lading verhouding (MS), grootte en vorm (ionen mobiliteit, HDMS). Een combinatie die de identificatie van peptiden en het opstellen van peptideprofielen vergemakkelijkt. Daarnaast zal Dr. Els Van Coillie, ILVO-aanspreekpunt voor houdbaarheidsonderzoek voor voedingsbedrijven, ook haar specfieke expertise inbrengen. Tevens zal beroep worden gedaan op de aanwezige kennis op vlak van melkvee en relatie dier/techniek (Dr. Stephanie Van Weyenberg).

Deelnemen

Het project is gestart op 1 mei 2016 en loopt tot 30 november 2017 (projectduur: 19 maanden), tot die tijd is deelname steeds mogelijk. Nadien kunnen de resultaten opgevraagd worden (mits betaling). Voor meer info en tarief voor deelname, neemt u best contact op met de projectbeheerder (Ellen Fierens).

De jaarlijkse projectbijdrage voor projectdeelname bedraagt:

bedrijfsgrootte (# werknemers)

bijdrage (in euro/jaar, excl. btw)

Minder dan 50

1.400

51 – 100

2.100

101 - 150

2.800

151 - 200

3.500

201 - 250

4.200

Meer dan 250

5.600

 

De-Minimisregel is van toepassing. De subsidie wordt toegekend als onrechtstreekse staatssteun evenredig aan het aantal deelnemende bedrijven aan het project. Het bedrag voor onrechtstreekse staatsteun voor het project is vastgesteld op 14.750 euro per deelnemend bedrijf per jaar.