Projecten

REDUMOLD

Opzet en validatie van goede praktijkrichtlijnen voor de reductie van schimmelcontaminatie van voedingsmiddelen

Probleemstelling

Schimmelcontaminatie tijdens productie van levensmiddelen, met productuitval en imagoverlies tot gevolg, is een door de voedingsindustrie erkend probleem. Deze schimmels leiden dikwijls tot grote economische verliezen door versneld bederf. Voor bedrijven is het van groot belang de bron van deze contaminatie te identificeren, de verspreiding van de schimmels in hun productie in kaart te brengen én maatregelen te treffen om deze problemen te reduceren.

Tot vandaag is weinig gekend omtrent de effectiviteit van luchtbehandelingssystemen en reiniging- en desinfectieprocedures met betrekking tot schimmels. De meeste van deze systemen en de bijhorende GMP richtlijnen focussen immers op bacteriële contaminatie. Daarom is er een nood aan het evalueren van de effectiviteit van op de markt beschikbare oplossingen en de ontwikkeling van eenvoudig implementeerbare GMP (good manufacturing practices) richtlijnen, specifiek gericht op contaminatie door schimmels.

Onderzoeksaanpak

Diverse onderzoeksprojecten focussen zich op het beheersen van schimmelgroei via een geschikte conserveringsstrategie van de levensmiddelen. Binnen dit project ligt de focus op het beheersen van de schimmelinsleep en -verspreiding binnen de productieomgeving. De nadruk wordt gelegd op een efficiënte reiniging en desinfectie van de procesapparatuur samen met een goede luchtbehandeling. De onderzoeksaanpak bestaat uit volgende stappen:

  • Ontwikkeling van een diagnostische tool voor het in kaart brengen van het risico met betrekking tot schimmelcontaminatie bij de deelnemende bedrijven
  • Identificeren van de contaminatiebronnen (kritische contaminatiepunten) van schimmels via source tracking
  • Efficiëntietesten van verschillende reinigings- en desinfectieprocedures en van luchtbehandelingssystemen
  • Het opstellen van GMP richtlijnen specifiek voor het vermijden van contaminatie met schimmels
  • Validatie in een industriële omgeving van de nieuw geïmplementeerde systemen
  • Kennisstranfer van projectresultaten

 

Doelgroep en verwachte resultaten

Doelgroep

Tot de doelgroep van dit project behoren enerzijds de voedingsbedrijven die geconfronteerd worden met productuitval door schimmelcontaminatie en –groei en anderzijds bedrijven die actief zijn in sectoren van reining- en desinfectiemiddelen of luchtbehandelingssystemen. Deze laatste zullen op een meer wetenschappelijk onderbouwde en systematische wijze de efficiëntie van hun systemen specifiek naar schimmels kunnen aantonen. Bovendien zal hun kennis rond de contaminatieproblematiek binnen voedingsbedrijven significant toenemen. Daarnaast nemen ook een aantal ingenieursbureaus deel aan dit project om de problematiek in de sector van dichtbij te kunnen volgen maar anderzijds kunnen zij vanuit hun praktijkervaring een waardevolle insteek leveren aan het project.

VERWACHTE RESULTATEN

Binnen het project zullen twee tools ontwikkeld worden:

  • een diagnostische tool voor het in kaart brengen van de hygiënesituatie betreffende schimmels in productieomgevingen
  • een GMP gids om risico’s met betrekking tot schimmelcontaminatie in levensmiddelbedrijven te beheersen.

Deze tools zullen zo opgesteld worden dat ze door de deelnemende bedrijven vrijwel direct geïmplementeerd kunnen worden. Door een betere beheersing van de schimmelcontaminatie wordt een significante reductie van klantenklachten verwacht. Het implementeren van de ontwikkelde tools geeft hen tevens extra slagkracht in het kader van audits van kwaliteitssystemen. Dit project zal bedrijven ook aanzetten om, op basis van de projectresultaten, over te gaan tot het toepassen van innovatieve luchtbehandelings- of reinigingssystemen.

Daarnaast zullen de deelnemende bedrijven een beter inzicht krijgen over de bronnen van schimmels en de verspreiding ervan in hun productieomgeving.

Uitvoerders

Het beheer en de uitvoering is in handen van 2 onderzoeksgroepen van de UGent

Hoofduitvoerder: UGent

Deelnemen

Het project is gestart in januari 2015 en loopt tot december 2016 (projectduur 2 jaar). Tijdens de projectduur is deelname steeds mogelijk. 

De jaarlijkse projectbijdrage voor projectdeelname bedraagt:

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de projectbeheerder Simbarashe Samapundo (Simbarashe.Samapundo@UGent.be)